Spring naar content

Maatregelen n.a.v. Coronavirus

specialisten. Op basis van dat overleg en de laatste adviezen van het RIVM heeft het kabinet besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020.

Wat betekent dit besluit voor u?

– De leerlingen van ouders in de ‘vitale beroepen’ kunnen zich volgens het lesrooster op school melden. Voor deze leerlingen wordt zoveel als mogelijk geprobeerd onderwijs op school aan te bieden. Uiteraard blijft voor deze leerlingen gelden dat wanneer zij klachten hebben die kunnen duiden op de aanwezigheid van het coronavirus (hoesten, keelpijn, snuiten en eventueel koorts), zij thuis dienen te blijven. Dit heeft zoals in mijn brief van 13 maart vermeld, geen consequenties in termen van de leerplicht. – Voor de eindexamenleerlingen stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat zij examen kunnen doen. Hiervoor werken wij de komende dagen aan een aanpak. Zodra wij hierover duidelijkheid hebben, informeren wij de eindexamenleerlingen en hun ouders nader. Tot die tijd blijven de eindexamenleerlingen thuis. – Voor de overige leerlingen werken wij de komende dagen een aanpak uit om het onderwijs zoveel als mogelijk op afstand (vanuit huis) te kunnen volgen. Ook deze leerlingen en hun ouders informeren wij hierover z.s.m. Tot die tijd blijven ook deze leerlingen thuis.

Wij realiseren ons dat het sluiten van onze scholen, ondanks de hierboven geschetste maatregelen van onze kant, grote impact heeft op de studievoortgang van onze leerlingen en mogelijk ook op de thuissituatie van ouders en kinderen. Wij spreken dan ook de hoop uit dat het sluiten van de scholen bijdraagt aan het indammen van het coronavirus. Diegenen onder u die direct geraakt zijn of worden door het virus, wensen wij oprecht heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.